MOWION ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Általános feltételek

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat tájékoztatást nyújt a www.mowion.pl cím alatt található Mowion Weblapot, valamint a weblap idegen nyelvű (a továbbiakban Weblap), mowion.com, mowion.cz, mowion.sk, mowion.hu, mowion.de, mowion.fr címek alatt található változatait látogató Felhasználók személyes adatainak védelmére vonatkozóan.

 

A Weblap Felhasználói által megadott személyes adatok Adminisztrátora a Kanlux Részvénytársaság, melynek székhelye: Radzionków (41-922), ul. Objazdowa 1-3, melyet a Gliwice-i Kerületi Bíróság IX. Kereskedelmi Osztálya az Országos Cégnyilvántartásba az alábbi KRS számmal jegyzett be: 0000286139, adószám: 645-243-27-93, REGON szám: 240672104, befizetett jegyzett tőke: 35.500.000 PLN – a továbbiakban Adminisztrátor vagy SZAA.

 

A Weblapok tartalma az Adminisztrátor tulajdonát képezi, és jogilag védve van.

A Weblap igénybevételéhez számítógéppel vagy weblapok böngészését lehetővé tevő szoftverrel ellátott készülékkel, valamint internet-hozzáféréssel kell rendelkeznie. A Weblap a legnépszerűbb internetes böngészőkkel látogatható.

 

A Weblapok tartalma nem sérti harmadik fél jogait, és az alkalmazandó lengyel jogszabályokat, különösképpen olyan tartalomtól mentes, amely bárki biztonságát vagy személyes adatainak védelmét kockáztathatná. Továbbá mentes olyan információktól is, amelyek illegális tevékenységeket vagy cselekvéseket népszerűsítenek, sértő, veszélyt jelentő, obszcén, rágalmazó jellegűek, rasszizmusra vagy etnikai, kulturális, vallási alapú előítéletre buzdítanak, bűncselekményre bújtanak vagy segítenek elő, harmadik fél jogait, többek között szellemi jogokat sértenek vagy a törvényileg védett jogok egyéb megsértésére buzdítanak.

 

Személyes adatok kezelése

A Weblap Felhasználóinak Személyes adatai védelem alatt állnak és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) rendeletnek megfelelően kerülnek feldolgozásra.

 

Az Adminisztrátor megfelelő műszaki és szervezeti megoldásokat alkalmaz, melyek a védett adatok kategóriájának és veszélyességének megfelelően biztosítják a feldolgozott személyes adatok védelmét, különösen megakadályozva az adatok illetéktelen személyekkel való megosztását, valamint az adatok elvesztését és károsodását.

 

Személyes adataival kapcsolatban forduljon az Adminisztrátorhoz az alábbi e-mail címen: ado@kanlux.pl.

A Kanlux S.A. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és használj fel a Weblap Felhasználóival kapcsolatban, amelyeket közvetlenül az Adattulajdonostól szerzett be a Fiók létrehozásakor vagy a Weblap egyes funkcióinak használatakor. Az adatok forrását a Felhasználók által megadott információk, többek között a Weboldalon található űrlapok kitöltésekor megadott információk képezik. Az adatok megadása önkéntes alapon, a döntéshozatal szabadságának betartásával történik.

 

Adatainak gyűjtésekor és feldolgozásakor az alábbiaknak megfelelően járunk el: megbízhatóság, átláthatóság, törvényi előírásoknak való megfelelőség, konkrét célra korlátozott feldolgozás, adatminimalizálási elv (meghatározott célú feldolgozáshoz szükséges adatokat gyűjtünk addig, amíg azokra szükség van), adathelyesség, az adattulajdonos beazonosítását lehetővé tevő tárolás mindössze addig, amíg arra a feldolgozás szempontjából szükség van (korlátozott tárolás elve), biztonságos feldolgozás az adatok integritását és titkosságát biztosító feltételek mellett.

A személyes adatok a feldolgozás céljától függően a következők lehetnek: keresztnév és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, cég, munkakör, postacím. Az adatok az alábbi célokból kerülnek feldolgozásra:

Az informatikai jellegű információk gyűjtése (pl.: IP-cím, a böngészőnek és a számítógép operációs rendszerének a típusa) lehetővé teszi számunkra a Weblap azon eszközhöz való hozzáigazítását, amelyről weblapunkat látogatja, továbbá biztonságos tranzakciót tesz lehetővé.

Az Adminisztrátor termékeinek közvetlen marketing tevékenységével vagy az Adminisztrátor szolgáltatásaival kapcsolatos jogos érdek teljesítése céljából történő adatszolgáltatás önkéntes alapú, de a fiók Weblapon való létrehozása szempontjából elengedhetetlen.

A közvetlen marketing a vonatkozó lengyel előírásoknak, azaz a 2004. július 16-i Telekommunikációs Törvény 172. cikk 1. bekezdésének és az azt követő 2002. július 18-i, elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény 10. cikkének megfelelően kerül lebonyolításra.

Lehetősége van beleegyezni az önre irányuló közvetlen marketingbe az adatok marketing célú feldolgozására vonatkozó pont mellett található négyzet kipipálásával.

Az e-mail címére küldött üzenetek a 2002. július 18-i, elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény (2016-os Közlöny 1030. poz. és későbbi módosításai) értelmében kereskedelmi jellegű információkat tartalmazhatnak.

A marketing jellegű információk fogadása térítésmentes.

Az adatok megadása a fiók Weblapon való létrehozása és fenntartása céljából önkéntes alapon történik, azonban elengedhetetlen ezen célok megvalósításához. Az adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti a fiók létrehozását. A Weblap egyéb funkcióinak igénybevételéhez szükséges adatok megadása önkéntes alapon történik, az adatok megadásának elmulasztása ellehetetleníti az adott jogosultságok és funkciók igénybevételét.

 

Személyes adatainak átvevői a Kanlux S.A. vállalattal kapcsolatban álló alanyok, a vállalat alkalmazottai és munkatársai, valamint az Adminisztrátor és a vele kapcsolatban álló alanyok számára szolgáltatást nyújtó személyek, melyeket az Adminisztrátor adatfeldolgozás céljából megbízott vagy felhatalmazott, különösen az Adminisztrátort a Weblap üzemeltetésében, az IT szolgáltatásokban és a szerződés teljesítésében támogató személyek. Az adatokat az Adminisztrátor megbízásából a Szczecin-i székhelyű Home.pl S.A. dolgozza fel, akivel az adatok Adminisztrátora megfelelő, fenti célú adatfeldolgozásra feljogosító szerződést kötött.

 

Nem kívánjuk adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítani.

Személyes adataival kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, többek között profilalkotásra nem kerül sor.

 

Személyes adatok módosítása és törlése

Jogában áll az adataihoz hozzáférni, valamint eltérés esetén azokat kijavítani. A törvényben meghatározott esetekben jogában áll az adatok törlését, az adatfeldolgozás korlátozását vagy az adatok áthelyezését követelni vagy az adatfeldolgozás ellen fellebbezni.

Különleges helyzetére való tekintettel az adattulajdonosnak jogában áll a személyes adatok feldolgozása ellen fellebbezni abban az esetben, ha a feldolgozás a SZAA jogos érdeke alapján történik (GDPR 6. cikk. 1 bek. f pontja).  Személyes adatainak közvetlen marketing, többek között profilalkotási célú felhasználása ellen is fellebbezhet.

Az adatokat a szerződéskötésből vagy üzleti tevékenységből eredő esetleges követelések elévülési idejéig, vagy a törvény által előírt ideig tároljuk. A marketing, a fiók létrehozása, vagy a létrehozott fiók fenntartása céljából megosztott adatok a hozzájárulás visszavonásáig lesznek tárolva.

Az adatok marketing célú feldolgozásába való beleegyezés visszavonásához kérjük, küldje el a hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatát az alábbi e-mail címre: ado@kanlux.pl vagy az Adatkezelő postacímére: ul. Objazdowa 1-3, Radzionków (41-922), Lengyelország.

A Felhasználó bármelyik pillanatban ismét hozzájárulhat adatainak marketing célú feldolgozásához.

A személyes adatok feldolgozására irányuló hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát, sem a feldolgozás célját képező tevékenységek helyességét.

Az eredeti célból történő adatfeldolgozás befejezésekor az adatok semmilyen más célból nem kerülnek feldolgozásra.

Az általunk gyűjtött adatok a Fiókba való belépés után tekinthetők meg. Az adatok szerkesztése és törlése a Weblap ügyfélszolgálatán keresztül lehetséges. A személyes adatok módosítása és törlése érdekében, kérjük, küldje el a megfelelő tartalommal ellátott üzenetet az alábbi e-mail címre: ado@kanlux.pl, vagy a Kanlux S.A. Postacímére: ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Lengyelország.

 

Adatvédelem

A Kanlux S.A. megfelelő biztonsági lépéseket hozott meg annak érdekében, hogy megóvja a felhasználókat az adatok elvesztésétől, módosításától és hívatlan felhasználásától. Elkötelezzük magunkat a Weblapunk Felhasználói által megadott adatok biztonsági és titoktartási szabványoknak megfelelő védelme mellett.

Nem figyeljük meg és nem ellenőrizzük Weblapunk Felhasználóinak életkorát. A vonatkozó előírásokkal összhangban kiskorú személyek nem tehetnek közzé semmilyen információt és nem iratkozhatnak fel a Weblap nyújtotta szolgáltatásokra szülői vagy felügyelői, többek között a kiskorú személy személyes adatainak feldolgozására vonatkozó engedély nélkül.

Ha személyes adatainak feldolgozása során megsértjük a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, jogában áll panaszt benyújtania a felügyeleti szervhez – a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal Igazgatójához.

 

Süti Nyilatkozat

Weblapunk szöveges fájlokat, ún. Sütiket használ.

A Sütiket a szerver menti le az Ügyfél számítógépére.

A Szolgáltató Weblapjának böngészéséhez elengedhetetlen a Sütik Ügyfél számítógépén való lementésének engedélyezése. Az engedély hiánya lehetetlenné teszi vagy megnehezítheti a Szolgáltató Weblapjának böngészését.

A Sütik nem hivatottak személyes adatokat gyűjteni.

A Sütik nem módosítják az Ügyfél számítógépének beállításait, nem alkalmasak a számítógépen található szoftver törlésére vagy telepítésére és nem befolyásolják a rendszer integritását és az Ügyfél adatait.

A Szolgáltató fenntartja harmadik fél által nyújtott szolgáltatás igénybevételét a Weblapok böngészésével kapcsolatos statisztikák kidolgozásával kapcsolatban. A Szolgáltató kijelenti, hogy ebben az esetben nem oszt meg semmilyen, Ügyfél beazonosítására alkalmas adatot.

A Szolgáltató weblapjain található reklámok harmadik felek által birtokolt Sütiket vehetnek igénybe, melyek a reklámkampány hatékonyságát hivatottak elemezni. Jelen Adatvédelmi Szabályzat nem korlátozza a harmadik felek által birtokolt Sütik használatát.

A Szolgáltató weblapján használt Sütiket három csoportra oszthatjuk: „munkamenet”  (session cookies) „állandó” (persistent cookies), valamint analitikai.

A „munkamenet” Sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a végfelhasználó eszközén a kijelentkezés (a weblap elhagyásának) pillanatáig vannak rajta.

Az „állandó” Sütik az azokban meghatározott paramétereknek megfelelő ideig, vagy a Felhasználó általi törlés pillanatáig vannak az Ügyfél eszközén.

Az „analitikai” Sütik lehetővé teszik az Ügyfél és a Szolgáltató Weblapja közötti interakció jobb megismerését. Információt gyűjtenek a weblap használatának módjáról, annak a weblapnak a típusáról, amelyről az Ügyfél át lett irányítva, valamint a megtekintések számáról és az Ügyfél látogatásának időtartamáról. Ezek az információk nem rögzítik a Felhasználó konkrét adatait, kizárólag a Weblap használatára vonatkozó statisztikák kidolgozására szolgálnak.

A 2004. július 16-i Telekommunikációs Törvény (171. sz. Közlöny 1800. poz. és későbbi módosításai) értelmében jogában áll meghatározni a Sütik számítógéphez való hozzáférésének mértékét a böngésző beállításainak előzetes módosításával.

Az internetes böngészők gyártóinak utasításai a sütik kezelésére vonatkozóan az alábbi linkek alatt találhatók:

Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorerhttp://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safarihttp://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operahttp://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

A Weblap böngészésével elfogadja a Sütik jelen Nyilatkozatnak megfelelő használatát. Ha nem engedélyezi, hogy Süti fájlokat használjunk, változtassa meg az internetes böngésző beállításait vagy hagyjon fel a Weblap böngészésével.  A beállítások módosításának elmulasztása az alkalmazott Sütik használatának elfogadását jelenti.

 

Záró rendelkezések

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem tér ki az Adminisztrátorétól eltérő szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó információkra, melyek kereskedelmi vagy ideiglenes jelleggel jelennek meg a Weblapon a kölcsönösség szabályai alapján vagy kereskedelmi célú hatást elérni nem kívánó jelleggel.

Az Adat Adminisztrátor nem felel a Felhasználók azon tevékenységeiért vagy mulasztásaiért, melyeknek eredményeképp az Adatkezelő az általuk megadott személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően feldolgozza.

Az Adat Adminisztrátor fenntartja a Weblapok módosításának, visszavonásának, vagy az egyes funkciók vagy tulajdonságok módosításának, valamint az üzleti tevékenység befejezésének, a Weblaphoz való jog áthelyezésének és az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelő jogi tevékenységek bármelyikével való élésnek a jogát. Az Adat Adminisztrátor tevékenységei nem sérthetik a Felhasználó jogait.

Az Adminisztrátor fenntartja továbbá az Adatvédelmi Nyilatkozat módosításának jogát, ha azt törvényi előírások vagy a Weblap módosításai indokolják. A módosításokról és azok hatályba lépésének dátumáról az Adminisztrátor értesíteni fogja a Felhasználókat, különösen a Weblapon feltüntetett információkon keresztül.

Az alább feltüntetett dátum az Adatvédelmi Nyilatkozat legújabb változatának életbe lépését jelzi.

Dátum: 2018. május 24.

 

#

Aplikacja jest dostępna dla komputerów i tabletów
(min. rozdzielczość 1200px)

Obróc ekran o 90 stopni.
(min. rozdzielczość 1200px)

Powrót na stronę główną